ABS La Roca del Vallès

Preguntes freqüents

L’ABS presta serveis públics d’atenció primària al municipi de La Roca del Vallès. Podeu consultar la cartera de serveis aquí.

A més dels serveis sanitaris prestats en el marc de la cartera pública, oferim Serveis Complementaris, no coberts pel CatSalut, en Odontologia i Podologia. Podeu consultar la cartera de serveis privats aquí.

Trobareu les dades de contacte dels tres centres aquí.

Trobareu els horaris de tots els equipaments aquí.

Us heu de dirigir a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Trobareu tota la informació aquí.

Trobareu tota la informació sobre programació de visites aquí.

Abans de venir presencialment, és preferible que contacteu amb nosaltres per telèfon, a través del portal La Meva Salut o mitjançant citasalut.gencat.cat. Us facilitarem informació sobre el circuit a seguir per donar la millor resposta a les vostres necessitats.

Davant d’un problema de salut greu que requereixi assistència immediata, us heu d’adreçar directament a l’Hospital de Granollers o al Servei d’Emergències Mèdiques (112).

Si us heu visitat i necessiteu un justificant de visita per presentar-lo a la feina, el podeu demanar directament la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Podeu demanar visites a domicili trucant a l’ABS o al 061, sempre que el vostre estat de salut no us permeti desplaçar-vos fins al centre.

L’accés a l’atenció especialitzada es fa a proposta del metge i infermera de família de l’Equip d’Atenció Primària (EAP). La majoria dels serveis d’atenció especialitzada es presten a l’Hospital de Granollers.

Les proves diagnòstiques es fan a petició del metge i infermera de família de l’Equip d’Atenció Primària (EAP).

Si voleu canviar el metge o pediatre que teniu assignat al vostre CAP, podeu sol·licitar-ho a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Trobareu informació sobre com contactar-hi aquí. Quan presenteu la sol·licitud, l’equip de la UAU us informarà de tots els canvis en l’organització de la prestació dels serveis.

Us comunicaran la resolució de la sol·licitud en un termini màxim de deu dies hàbils.

A totes les persones usuàries del serveis sanitaris públics els correspon un CAP, que es determina a partir del seu domicili. Si voleu ser atesos en un altre centre, trobareu informació sobre el procediment a seguir aquí.

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que us identifica i us dona accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats. Per obtenir-la, s’ha de complir necessàriament el requisit bàsic d’estar empadronat en un municipi de Catalunya​. Trobareu informació sobre com aconseguir la TSI aquí.

Si heu perdut o us han robat la TSI, podeu demanar una reemissió de la targeta a la Unitat d’Atenció a l’Usuari o per telèfon, al 061 CatSalut Respon. El duplicat de la TSI té un cost de 10 €. Trobareu més informació aquí.

Generalment, el comunicat de baixa el fa el metge o infermera del sistema públic de salut (de capçalera o d’urgències), sempre després d’una valoració mèdica. No pot tenir una data futura i excepcionalment sí que es pot fer amb data retroactiva. En els casos d’accident de treball o de malaltia professional, el comunicat de baixa el fa el metge de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, del servei públic de salut en cas de cobertura per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina i, excepcionalment, el metge de l’ICAM. Podeu obtenir més informació sobre la baixa mèdica aquí.

De manera general, el seguiment de la baixa correspon al metge i infermera de capçalera, que programa les visites en funció de la durada estimada prevista de la baixa. En les visites de seguiment, valora l’estat de salut del pacient i, si considera que encara no està en condicions de treballar, emet el comunicat de confirmació de baixa corresponent (fins a 365 dies) i el cita per a la pròxima visita en la data que consideri. L’assistència a aquestes visites és obligatòria. En cas d’incompareixença no justificada, el metge i infermera poden emetre l’alta i, a partir d’aquest moment, es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal. Podeu obtenir més informació sobre la baixa mèdica aquí.

A la farmàcia cal portar el Pla de medicació més recent o bé presentar la targeta sanitària. A través del programa informàtic, podran consultar el tractament i lliurar-vos els medicaments necessaris. Durant la vigència del Pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d’acabar-se l’envàs anterior, sense necessitat de tornar a l’ABS. Recordeu que el Pla de medicació és un document que pot tenir format paper o digital i s’hi pot accedir a través de La Meva Salut. Podeu obtenir més informació sobre el Pla de medicació aquí.

Quan s’està acabant la vigència del tractament que figura al Pla de medicació i cal renovar-lo, s’ha de contactar amb el vostre centre perquè el vostre professional sanitari de referència revisi el tractament i valori si cal mantenir-lo, si s’ha de canviar o si es pot considerar finalitzat. Podeu obtenir més informació sobre el Pla de medicació aquí.

El permís de maternitat o paternitat permet gaudir d’un descans laboral legalment establert, juntament amb un subsidi. Trobareu informació sobre com obtenir aquest permís aquí.