Presentació

Atenció Primària a La Roca del Vallès

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Roca del Vallès presta serveis públics d’atenció primària a una població assignada de prop de 10.500 habitants d’aquest municipi. Des del 2002, és gestionada pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), entitat pública de caràcter local, base associativa i sense afany de lucre, que manté un concert amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

L’ABS La Roca del Vallès organitza la seva activitat en tres centres: el CAP Vicenç Papaceit, el Consultori local La Torreta i el Consultori local Santa Agnès de Malanyanes, equipaments que permeten atendre les necessitats assistencials dels tres nuclis poblacionals que conformen el terme municipal.

0
persones de població assignada.

Missió

Donar cobertura sanitària de primer nivell dins la xarxa d’utilització pública a la població assignada de l’ABS La Roca del Vallès per millorar el seu estat de salut, a través de la coresponsabilització dels professionals i la ciutadania, la utilització eficient dels recursos disponibles i la innovació en la gestió.

Visió

Promoure i donar suport, a partir del model identitari (assistencial i de gestió) de l’ABS La Roca del Vallès, als processos d’innovació i transformació de l’atenció primària a la xarxa sanitària d’utilització pública, en diferents àmbits territorials.

Valors

orientada a la millora contínua i a la seguretat dels pacients.

a les necessitats de la ciutadania i del sector, amb voluntat d’aprenentatge i creativitat per afrontar els reptes tant de l’activitat diària com del sistema sanitari.

als i les professionals, com a puntal del bon funcionament de l’organització.

compartint el coneixement i potenciant el treball en xarxa per millorar els serveis sanitaris a la població, a través de la innovació.

promovent una gestió responsable dels recursos, tant des del punt de vista econòmic com social i mediambiental.

facilitant a la ciutadania l’accés a tota aquella informació relativa a la nostra activitat que pugui ser del seu interès i comunicant de manera eficaç.

Model assistencial

A prop de les persones

L’objectiu de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de La Roca del Vallès és assolir l’excel·lència en la gestió de l’ABS per atendre de manera integral les persones, no només donant resposta al seus problemes de salut, sinó impulsant, també, activitats de prevenció i promoció de la salut que contribueixin al seu benestar i millora de la seva qualitat de vida.

Volem que la població de La Roca del Vallès trobi en els nostres centres la porta d’entrada al sistema sanitari. La nostra vocació és augmentar la capacitat de resolució dels problemes de salut de les persones, amb la finalitat que puguin ser ateses en el lloc més proper al seu domicili.

A més, l’EAP treballa perquè els serveis responguin a criteris adequats de qualitat, fent-ne avaluació continuada i cercant mecanismes que permetin millorar-la.