Informació i tràmits

Drets i deures

El sistema sanitari és un dels pilars bàsics de la societat moderna i s’orienta a protegir i fomentar la salut i a prevenir i tractar les malalties. La Generalitat de Catalunya destina molts recursos perquè el sistema sanitari funcioni amb una excel·lent qualitat, doni cobertura a tota la ciutadania i aconsegueixi millorar l’estat de salut de la població.

Cal que tothom, persones usuàries, professionals i administració, ens comprometem amb el sistema sanitari i hi col·laborem, fent-ne un ús responsable, mantenint uns hàbits de vida saludables, participant en les activitats de prevenció i informant-nos dels nostres drets i deures per tal de contribuir a la seva millora i a la seva sostenibilitat.

En aquest sentit, la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica, i, per tant, són aplicables a tots els serveis de l’ABS la Roca del Vallès.