Carta de drets i deures

La protecció de la salut es reconeix com un dret fonamental de la persona. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, assegurats del CatSalut, són titulars d'una sèrie de drets i de deures en matèria de sanitat.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una Carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Aquesta carta, revisada i adaptada al marc legal actual, incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

L'actual carta incorpora àmbits i aspectes nous, com ara la constitució genètica de la persona, la investigació, etc.

Alguns dels drets.

  • El respecte a la dignitat, a la personalitat humana, i a l'autonomia del pacient configuren un nucli de drets que dóna sentit als altres drets.
  • Totes les persones tenen el dret que s'estableixin un conjunt de garanties, per tal que no es traspassin els límits èticament acceptables i no es violin els seus drets fonamentals.
  • El pacient té dret a conèixer tota la informació obtinguda respecte a la seva salut
  • També s'ha de respectar la voluntat d'una persona de no ser informada, si no ho vol i/o si així ho declara expressament
  • Dret del malalt a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades
  • Té dret a accedir a l'opinió d'un segon professional, d'acord amb el que s'estableixi normativament

Alguns dels deures

  • Deure de tenir cura de la seva salut i responsabilitzar-se'n
  • Deure de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels serveis sanitaris
  • Deure de responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema sanitari.

Més informació: Consulta la carta de drets i deures

Eines personals